لیست غذا-اردیبهشت ماه ۹۸

لیست غذا-مهرتابان اردیبهشت ۹۷
     
لیست غذا تاریخ ایام هفته
 تعطیل ۹۸/۰۲/۰۱ یکشنبه
لازانیا ۹۸/۰۲/۰۲ دوشنبه
استامبولی ۹۸/۰۲/۰۳ سه شنبه
چلومرغ ۹۸/۰۲/۰۴ چهارشنبه
  ۹۸/۰۲/۰۵ پنجشنبه
  ۹۸/۰۲/۰۶ جمعه
چلو خورش قیمه ۹۸/۰۲/۰۷ شنبه
چلوکباب ۹۸/۰۲/۰۸ یکشنبه
کتلت ۹۸/۰۲/۰۹ دوشنبه
ماکارونی (شکل دار) ۹۸/۰۲/۱۰ سه شنبه
چلوجوجه چینی ۹۸/۰۲/۱۱ چهارشنبه
  ۹۸/۰۲/۱۲ پنجشنبه
  ۹۸/۰۲/۱۳ جمعه
چلو خورش سبزی ۹۸/۰۲/۱۴ شنبه
چلوجوجه کباب ۹۸/۰۲/۱۵ یکشنبه
لازانیا ۹۸/۰۲/۱۶ دوشنبه
استامبولی ۹۸/۰۲/۱۷ سه شنبه
چلومرغ ۹۸/۰۲/۱۸ چهارشنبه
  ۹۸/۰۲/۱۹ پنجشنبه
  ۹۸/۰۲/۲۰ جمعه
چلو خورش قیمه ۹۸/۰۲/۲۱ شنبه
چلوکباب ۹۸/۰۲/۲۲ یکشنبه
کتلت ۹۸/۰۲/۲۳ دوشنبه
ماکارونی (شکل دار) ۹۸/۰۲/۲۴ سه شنبه
چلوجوجه چینی ۹۸/۰۲/۲۵ چهارشنبه
  ۹۸/۰۲/۲۶ پنجشنبه
  ۹۸/۰۲/۲۷ جمعه
چلو خورش سبزی ۹۸/۰۲/۲۸ شنبه
چلوجوجه کباب ۹۸/۰۲/۲۹ یکشنبه
لازانیا ۹۸/۰۲/۳۰ دوشنبه
چلومرغ ۹۸/۰۲/۳۱ سه شنبه
RizVN Login

Background Image

Header Color

:

Content Color

: