برنامه غذایی اردیبهشت ماه

 

 تاریخ  روز  نوع غذا  تاریخ  روز  نوع غذا
96/2/2 شنبه چلوکباب  96/2/17 یکشنبه چلو خورش سبزی
 96/2/3 یکشنبه الویه  96/2/18 دوشنبه ماکارونی
 96/2/4 دوشنبه چلوخورش سبزی  96/2/19  سه شنبه  چلومرغ
 96/2/5 سه شنبه تعطیل  96/2/20 چهارشنبه  الویه
 96/2/6  چهارشنبه ماکارونی  96/2/23 شنبه   چلوکباب
 96/2/9 شنبه چلوماهی  96/2/24 یکشنبه   چلوخورش قیمه
 96/2/10 یکشنبه چلوخورش قیمه  96/2/25 دوشنبه  عدس پلو
 96/2/11 دوشنبه عدس پلو   96/2/26 سه شنبه  لازانیا
 96/2/12 سه شنبه لازانیا  96/2/27 چهارشنبه  چلوماهی
 96/2/13 چهارشنبه چلوکباب  
 96/2/16 شنبه جوجه کباب      
RizVN Login

Background Image

Header Color

:

Content Color

: