انتخابات شورای دانش آموزی در دبستان مهرتابان

انتخابات شورای دانش آموزی سال تحصیلی 97-1396 روز دوشنبه 96/8/3 ساعت 10 صبح در دبستان مهر تابان برگزار شد. پس از شمارش آراء 5 نفر به عنوان اعضای اصلی و 3 نفر اعضای علی البدل انتخاب شدند. 

اعضای اصلی:                                                              اعضای علی البدل:

1- پارسا مرادی                   30  رأی                              1- نیما میرعارفین                      11 رأی   

2-  آرین ریاحی                   14  رأی                              2- آرین سلطانی                        11 رأی  

3- امیرحسین شادکام          12 رأی                              3- محمد مهدی رجب زاده             11 رأی

4- بنیامین ابری                   12 رأی

5- کامیار ابراهیمی              12 رأی

 

SHORA 7

 

SHORA 6

 

SHORA 5

SHORA 4

SHORA3

 

 SHORA 2

 

 SHORA1

RizVN Login

Background Image

Header Color

:

Content Color

: