شورای دانش آموزی

لیست اعضای شورای دانش آموزی مهرتابان -سال ۱۳۹۸-۱۳۹۷ :

ريیس شورا : امیر عباس محقق

معاون شورا: رادین عقیلی

امیر علی دانش پژوه

فرنام امانی نژاد

نیما میر عارفین

امیر محمد سلحشور

علی عطایی

عضو علی البدل: مانی کوهی

عضو علی البدل: صالح رمضانیان

وظایف شورای دانش آموزی

تنظیم آیین نامه ی اجرایی مدارس و نگاه همه جانبه به ارکان اصلی تعلیم و تربیت در محیط مدرسه و اتخاذ راهکارهایی برای مشارکت و مسوولیت پذیری همه عوامل موثر در تربیت از جمله برجسته نمودن نقش دانش آموزان به عنوان یکی از ارکان تعلیم و تربیت ، طلیعه مبارکی است که با تدبیر و درایت دست اندر کاران و برنامه ریزان آموزش و پرورش آغاز گردید .

لذا برای تحقق امر تمرکز زدایی و ایجاد محوریت برای مدرسه و هم چنین با توجه توانمندی نسل جوان ، شورای دانش آموزی در آئین نامه های اجرایی مدارس به عنوان یکی از ارکان مدرسه مورد توجه برنامه ریزان و سیاست گزاران قرار گرفته است .

اهداف شورا:

به منظور مشارکت دانش آموزان در امور مربوط به مسائل آموزشی ،پرورشی ، انضباطی وایجاد ارتباط صحیح و مستقیم بین دانش آموزان و اولیای مدرسه شورای دانش آموزی تشکیل شد. از مهمترین اهداف تفصیلی آن به شرح زیر است :

1- تحکیم و تعمیق ارزش ها و باورهای دینی ، خصوصا آموزه های سیاسی و اجتماعی آن در بین دانش آموزان

2- ارج نهادن به شخصیت و کرامت دانش آموزان و تقویت خود باوری و اعتماد به نفس در آنان

3- استفاده از نقطه نظرات دانش آموزان در امور مختلف مدرسه

4- تسهیل در حسن اجرای برنامه های آموزشی و پرورشی و امور اجرایی مدارس از طریق واگذاری مسئولیت به آنان

5- زمینه سازی برای آموزش و ارتقای سطح فرهنگی و اجتماعی و سیاسی دانش آموزان برای حضور بهتر و موثرتر آنان در همه عرصه های اجتماع

6- توسعه قدرت تصمیم سازی وبهبود نظام تصمیم گیری از طریق مشارکت دانش آموزان

7- ایجاد بستر مناسب برای تعامل فکر و اندیشه و نظرات دانش آموزان با مسوولین درفرآیند آموزش و پرورش

8- توسعه و تقویت فعالیت های گروهی اعم از آموزشی و پرورشی از طریق شورای دانش آموزی 

اصول و خط مشی شورا :

1- شوراهای دانش آموزی یک نهاد صنفی است که به منظورمشارکت مسئولیت پذیری دانش آموزان در فعالیت های اعتقادی ،علمی ،اجتماعی ،فرهنگی مدرسه تشکیل می گردد و باید تلاش شود که از هر اقدام جناحی و گروهی مصطلح در جامعه و هم چنین از ایجاد رقابت های ناسابم و مخرب در فعالیت های دانش آموزی پرهیز گردد

2- منظور از صنفی بودن دانش آموزان این است که باید توجه و تمرکز فعالیت های آن شورا بر امور مربوط به دانش آموزان و فعالیت های آموزشی و پرورشی مربوط باشد.

3- محیط مدرسه باید از هر گونه گرایش به گروه ها یا افراد خاص مبرا باشد و هر گونه استفاده از محیط و امکانات مدرسه برای تبلیغ از نامزدهای انتخاباتی و برگزاری سخنرانی له یا علیه نامزدها خود داری گردد.

4-  تمامی تصمیمات شورا های دانش آموزی می باید در چار چوب قوانین و مقررات آموزش و پرورش باشد و از طریق مدیر مدرسه و مسئولین ذیربط پی گیری و دنبال می شود.

5- شورای دانش آموزی در مدارس نقش مشورتی و اجرایی دارد . در زمینه ی امور اجرایی ، قبل از هر اقدامی لازم است هماهنگی لازم با مدیر و سایر مسئولین مدرسه به عمل آید 

این انتخابات در آخرین پنجشنبه مهر ماه با پیام وزیر محترم آموزش و پرورش برگزار می گردد . پس از نام نویسی دانش آموزان کاندیداها ، یک هفته قبل از انتخابات ، اعلام اسامی نهایی توسط مدیر مدرسه با همکاری شورای مدرسه و مربیان پرورشی برای اطلاع دانش آموزان ،انجام تبلیغات به مدت 3 روز قبل از انتخابات در خصوص دیدگاه ها، نظرات و برنامه های خود از مهمترین مقدمات این انتخابات می باشد .

رعایت نکات زیر در تبلیغ دانش آموزان ضروری می باشد :

1- ارائه دیدگاه ها و برنامه ها از طریق سخنرانی در مراسم آغازین ، میزگردها ی مختلف ، تهیه تراکت های ساده و کم هزینه با هماهنگی مسئولین مدرسه

2- دوری از ارائه برنامه ها و شعارهای خارج از اختیارات و وظایف قانونی پیش بینی شده در دستورالعمل

3- پرهیز از به کار گیری پوسترهای رنگی ، چاپ تقویم و سایر موارد پرهزینه 

ترکیب ستاد اجرایی که توسط مدیر مدرسه تعیین می شود : 

3 نفر دانش آموز غیر کاندیدا ، معاون فرهنگی یا مربی و معاون پرورشی مدرسه و 1 نفر از دبیران 

وظیفه این ستاد عبارت است از : 

1- یک نفر رئیس صندوق که وظیفه تحویل صندوق ، تعرفه ها و سایر ملزومات مورد نیاز و هم چنین تنظیم صورت جلسه ی انتخابات را به عهده دارد.

2- یک نفر معاون ، که رئیس صندوق را در اجرای وظایف کمک می کند.

3- یک نفر ناظر که وظیفه نظارت بر چگونگی اجرای انتخابات را به عهده دارد.

4- دو نفر منشی که وظیفه اخذ رای از دانش آموزان رابه عهده دارند 

ترکیب اعضای شورا : 

تعداد اعضا بر حسب تعداد دانش آموزان آموزشگاه چنین است : مدارس ابتدایی تا 100 نفر دانش آموز 5 نفر عضو اصلی ، 101 تا 150 نفر 7 نفر عضو اصلی ، از 151 دانش آموز به بالا 9 نفر عضو اصلی و  
2 نفر علی البدل مدارس راهنمایی و متوسطه تا 250 نفر دانش آموز 5 نفر عضو اصلی ، 250 تا 350 نفر 7 نفر عضو اصلی ، 350 تا 550 نفر  9 نفر عضو اصلی و از 550 دانش آموز به بالا 11 نفر عضو اصلی و  2 نفر علی البدل ، که از این تعداد در اولین جلسه شورا با رای گیری بین منتخبین به عنوان مسئول ، معاون و منشی شورا تعیین می شوند . جلسات شورا با حضور 2 سوم اعضا رسمی می شود 

شرایط عضویت : حسن خلق و شهرت و مقبولیت در میان دانش آموزان ،وضعیت علمی مناسب ( متوسط و رو به بالا ) ، نظم و انضباط و قانون پذیری و التزام به رعایت مقررات مدرسه

 

RizVN Login

Background Image

Header Color

:

Content Color

: