منشور اخلاقی معلمان دبستان پسرانه مهر تابان

 1. شناسايي و توجه به نياز ها و تفاوت هاي فردي دانش آموزان دوره تحصيلي مربوط براي حل مشكلات آموزشي و تربيتي آنان
 2. رعايت نظم در شروع و خاتمه كلاس و تسلط بر اداره كلاس با مشاركت دانش آموزان
 3. بكارگيري شيو هاي مناسب و موثر براي ايجاد و تقويت رفتار مثبت دانش آموزان
 4. استفاده از طرح درس و رعايت بودجه بندي و ....... در فرايند تدريس ( استفاده بهينه از زمان تعيين شده برا ي آموزش )
 5. استفاده موثر از فن آوري جديد آموزشي ، ابزار تدريس و وسايل كمك آموزشي متناسب با موضوع تدريس
 6. تعيين تكاليف با ارائه موضوعات تحقيقاتي در حد توان دانش آموزان و كنترل و نظارت بر انجام آنها
 7. استفاده مناسب از دفاتر كلاسي ( ثبت نمرات ) و گزارش مستمر از وضعيت تحصيلي و انضباطي تربيتي فراگيران ، براي اطلاع مسئولين واحدآموزشي و والدين و همكاري و تلاش براي رفع مشكلات
 8.  همكاري با مدير مدرسه در تنظيم برنامه درسي و كلاسي
 9. تلاش براي ايجاد شوق و دلبستگي به دين و دانش در دانش آموزان
 10. ارزشيابي مستمر از فرايند ياددهي ، يادگيري و بكارگيري نتايج ارزشيابي براي ارتقاء كيفيت آموزشي و تربيتي
 11. ابداع رو ش ها و يا شيوه هاي موثر در انتقال دانش و مهارت شغلي به ديگران
 12. رعايت اصول سنجش در انجام ارزشيابي ها و طراحي سوالات امتحاني با توجه به اهداف دوره و پايه
 13. رعايت مقررات در تصحيح اوراق امتحاني ، ثبت نمرات و تحويل به موقع آنها به دفتر واحد آموزشي و رسيدگي به اعتراض فراگيران در موعد مقرر
 14. همكاري با مسئولين و ساير همكاران واحد آموزشي در برگزاري امتحانات در حيطه وظايف شغلي
 15. شركت يا همكاري در برگزاري جشنواره ها ، مسابقات ، فعاليتهاي علمي ، تربيتي ، مكمل ، فوق برنامه و........
 16. رعايت شعائر اسلامي و هنجار هاي جامعه و گسترش و تقويت اخلاق اسلامي در محيط كار
 17. حضور به موقع در محل كار و شركت موثر در جلسات
 18. رعايت قوانين ، مقررات و سلسله مراتب اداري
 19. مطالعه كتب و نشريات

moalem

RizVN Login

Background Image

Header Color

:

Content Color

: